20 מאי 2019

אל: חברי עמותת אמנים יוצרים בישראל (ע"ר)

הנדון: הזמנה לישיבת אסיפה כללית של העמותה,

שתתקיים ב 16 ליוני 2019

הנני מתכבד להזמינך לישיבת אסיפה כללית של העמותה, שתתקיים ביום א', 16 יוני 2019, בשעה 17:30 ברח' בר יוחאי 5 תל אביב, בגלריה B.Y5.

   על סדר היום:

  • אישור דו"ח כספי לשנת 2018.
  • אישור דו"ח מילולי לשנת 2018.
  • בחירת/מינוי מוסדות, בעלי תפקידים ו-רו"ח בעמותה לשנים 2019 – 2020.
  • מינוי מורשי חתימה.
  • הצגת פעילות ותקציב העמותה בשנת 2019.
  • שונות.

נודה לאישור הגעה,

בברכה,

ועד מנהל העמותה