על סדר היום:

  1. בחירת יו"ר ומזכיר
  2. סיכום פעילות העמותה לשנת 2021
  3. הצגת דוח כספי לשנת 2021
  4. המלצות ועדת ביקורת לאישור הדוח הכספי לשנת 2021
  5. אישור הדוח הכספי לשנת 2021 ע"י המליאה
  6. אישור הדוח המילולי 2021 לרשם העמותות ע"י המליאה
  7. סקירת פעילויות לשנת 2022
  8. הצגה ואישור: חברי ועד, מתנדבות ופירוט תפקידים
  9. אישרור רו"ח חגי נמיר
  10. אישור מורשי חתימה לכל דבר וענין

 

בברכה,

טלי טלמור  – יו"ר העמותה