על סדר היום:

  1. בחירת יו"ר ומזכיר.
  2. סיכום פעילויות העמותה לשנת 2022.
  3. הצגת הדוח הכספי לשנת 2022.
  4. המלצות ועדת ביקורת לאישור הדוח הכספי לשנת 2022.
  5. אישור הדוח הכספי לשנת 2022 ע"י המליאה.
  6. הצגה ואישור הדוח המילולי 2022 לרשם העמותות ע"י המליאה.
  7. סקירת פעילויות לשנת 2023.
  8. הצגה ואישור חברי ועד ופירוט התפקידים.
  9. אשרור רו"ח חגי נמיר
  10. אישור מורשי חתימה לכל דבר ועניין

 

בברכה,

טלי טלמור  – יו"ר העמותה